เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
https://www.banthum.go.th
นางฐิติรัตน์  อุดมวรรธน์
นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม
043-255197
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
36   คน
สถิติทั้งหมด
105962   คน
เริ่มนับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูลพื้นฐาน
  หัวข้อ URL
01 โครงสร้าง

https://banthum.go.th/index.php?show=menu&scat_id=1

02 ข้อมูลผู้บริหาร

https://banthum.go.th/index.php?show=staff&cat_id=4

03 อำนาจหน้าที่

https://banthum.go.th/index.php?show=menu&scat_id=3

04 ข้อมูลการติดต่อ

https://banthum.go.th/index.php?show=contact

การประชาสัมพันธ์
  หัวข้อ URL
05 ข่าวประชาสัมพันธ์

https://banthum.go.th/index.php?show=menu&cat_id=4

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  หัวข้อ URL
06 Q&A

การดำเนินงาน
  หัวข้อ URL
07 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

08 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

09 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

https://www.banthum.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=1272

การปฏิบัติงาน
  หัวข้อ URL
010 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

การให้บริการ
  หัวข้อ URL
011 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการ สำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

012 ข้อมูลสถิติการให้บริการ

013 E-Service

https://banthum.go.th/index.php?show=menu&scat_id=16

การจัดซื้อจัดจ้าง
  หัวข้อ URL
014 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

015 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

016 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

017 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  หัวข้อ URL
018 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

019 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี

020 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

021 การขับเคลื่อนจริยธรรม

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  หัวข้อ URL
022 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

023 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

024 ข้อมูลสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  หัวข้อ URL
025 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นโยบาย No Gift Policy
  หัวข้อ URL
026 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

https://www.banthum.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=1227

027 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

https://www.banthum.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=1228

028 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

https://www.banthum.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=1259

029 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
  หัวข้อ URL
030 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน

031 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

แผนป้องกันการทุจริต
  หัวข้อ URL
032 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

033 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน
  หัวข้อ URL
034 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

035 รายงานผลการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมคุณรรรม และความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน