เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
https://www.banthum.go.th
นางฐิติรัตน์  อุดมวรรธน์
นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม
043-255197
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
133   คน
สถิติทั้งหมด
39151   คน
เริ่มนับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
01. โครงสร้าง
02. ข้อมูลผู้บริหาร
03. อำนาจหน้าที่
04. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
05. ข้อมูลการติดต่อ
06. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
08. Q&A
09. Social Network
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
010. แผนดำเนินงานประจำปี
011. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
012. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
013. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
014. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
015. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
016. E-Service
017. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
018. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
019. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
020. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
021. รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
021. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
022. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
023. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
024. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
025. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
026. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
027. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
028. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
029. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
030. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
031. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
032. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
033. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
034. นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
035. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
036. ชมรม STRONG องค์กรพอเพียงต้านทุจริต
037. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตราฐานทางจริยธรรม
038. ประกาศแสดงเจตจำนง องค์กรพอเพียงต้านทุจริต
039. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ สร้างวัฒนธรรมองค์กร
036. การประเมิณความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
037. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
038. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
039. บุคคลต้นแบบแห่งปี
039. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
040. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
041. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
042. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563-2565
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
042. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
043. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน