เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
https://www.banthum.go.th
นางฐิติรัตน์  อุดมวรรธน์
นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม
043-255197
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
130   คน
สถิติทั้งหมด
39148   คน
เริ่มนับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

27/03/2023   ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งเสาไฟพร้อมโคมไฟถนน บริเวณสายทางจากบ้านทุ่มถึงบ้านเหล่าเกวียนหัก ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/03/2023   จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน
27/03/2023   จัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
24/03/2023   จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/03/2023   จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บย-9483 ขอนแก่น เลขหมายครุภัณฑ์ 020-46-0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/03/2023   จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/03/2023   จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/03/2023   จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำจากบ้านนางวิมล วงศ์สละ ถึงบ้านนายวสันต์ ยศตีนเทียน บ้านทุ่ม ม.๒ ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น (ตามแบบแปลนมาตรฐานที่เทศบาลกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้ายและป้ายเหล็ก ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/03/2023   จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำจากบ้านนายเมือง ศิริโอด ไปทางบ้านนายเกรียงศักดิ์ ม่วงนิล บ้านทุ่ม ม.๑ ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น (รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานที่เทศบาลกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้ายและป้ายเหล็ก ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/03/2023   ซื้อกระเป๋าผ้าแคนวาสสำหรับใส่เอกสารผู้เข้าอบรม พร้อมสกรีนข้อความ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/03/2023   ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการอบรมสัมมนาทัศนะศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/03/2023   จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2023   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2023   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑๒ - บ้านหนองกุง(สายทาง ขก.ถ.๓๕-๐๐๗) บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/03/2023   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑๒ - บ้านหนองกุง(สายทาง ขก.ถ.๓๕-๐๐๗) บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/03/2023   จ้างซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/03/2023   จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังจากถนนไปนาแม่แต่ง ศรีนะ(เชื่อมถนนปูทางสาย) บ้านม่วง ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/03/2023   จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังจากถนนหน้าเครื่องมือกลเชื่อม ม. ๑๔ กับ ม.๑๒ ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/03/2023   จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังจากสายไปหนองเบ็ญ จากหนองคล่อง-ทุ่งโป่ง-หนองเบ็ญถึงถนนสาวะถี ม.๑๓ บ้านม่วง ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/03/2023   จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังซอยเข้าบ้านนายละไม หมู่บ้านม่วง ซอยข้างบ้านแม่วันนา จันทบุตร ม. ๑๐ ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/03/2023   จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังซอยเข้าบ้าน ผช.ดาวประทานพร ทองจันทร์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านม่วง ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/03/2023   จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังจากนานางเสวย นันท์ดี ไปสิ้นสุดถนน หมู่ที่ ๑๗ บ้านแดงน้อย (ลงลูกรังบางตอน ตลอดสายทาง) ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น (รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานที่เทศบาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/03/2023   จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านนางอัมรา สุวรรณสารไปทางนานายสมจิตร นันท์ดี หมู่ที่ ๑๗ บ้านแดงน้อย (ลงลูกรังบางตอน ตลอดสายทาง) ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น (รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานที่เทศบาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/03/2023   จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังจากร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์ถึงนานายบรรจง จันทวิชัย หมู่ที่ ๗ บ้านแดงน้อย (ลงลูกรังบางตอน ตลอดสายทาง) ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น (รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานที่เทศบาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/03/2023   จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังซอยข้างร้านขายวัสดุก่อสร้างถึงหนองหลุบทุ่ม หมู่ที่ ๗ บ้านแดงน้อย(ลงลูกรังบางตอน ตลอดสายทาง) ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น (รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานที่เทศบาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/03/2023   จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังซอยตรงข้ามนวลสวาทรีสอร์ท หมู่ที่ ๙ บ้านกุดนางทุย ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น (รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานที่เทศบาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/03/2023   จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังซอยบ้านสท.สุรพงษ์ สุแดงน้อย ไปทางนานางหอม ไชยธรรม หมู่ที่ ๑๗ (ลงลูกรังบางตอน ตลอดสายทาง) ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น (รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานที่เทศบาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/03/2023   จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังซอยปากทางถนนมะลิวัลย์ ข้างปั๊ม LPGถึงหนองหลุบทุ่ม หมู่ที่ ๗ บ้านแดงน้อย (ลงลูกรังบางตอน ตลอดสายทาง) ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น (รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานที่เทศบาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/03/2023   จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังถนนเส้นตรงไปบ้านโคกใหญ่ ถนนเส้นบ้านนายซอยถึงนางเทียน ถนนข้างเทพประทานพรไปกุดนางทุย หมู่ที่ ๘,๑๘ บ้านหนองกุง ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น (รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานที่เทศบาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/03/2023   จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังทางไปหน้าฝายกกม่วงทางไปหลังโรงหินราชา หมู่ที่ ๑๕ บ้านม่วง ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น (รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานที่เทศบาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง