เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
https://www.banthum.go.th
นางฐิติรัตน์  อุดมวรรธน์
นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม
043-255197
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
6   คน
สถิติวันนี้
84   คน
สถิติทั้งหมด
82224   คน
เริ่มนับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

01/12/2023   จ้างเหมาระบบเสียง จอ LED และเวทีพร้อมรื้อถอน ตามโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและเด็กฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/12/2023   ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ ประเภทเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/12/2023   ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน ๑ ชุด สำหรับงานธุรการสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/11/2023   จ้าง เหมาจัดทำถ้วยรางวัล โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและเด็กก้าวไปข้างหน้านำพาสู่สุขภาพดี ประจำปีงบระมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2023   จ้างมหรสพสมโภชน์งาน ตามโครงการประเพณีสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง (วงดนตรีลำไย ไหทองคำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2023   จ้างระบบไฟฟ้า แสง สี เสียง เครื่องเสียงเวทีกลางและรถแห่บุพชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2023   จ้างมหรสพสมโภชน์งาน ตามโครงการประเพณีสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง (วงดนตรีลำไย ไหทองคำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2023   จ้าง เหมาจัดทำถ้วยรางวัล โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและเด็กก้าวไปข้างหน้านำพาสู่สุขภาพดี ประจำปีงบระมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2023   ซื้อวัสดุประกอบโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและเด็กก้าวไปข้างหน้านำพาสู่สุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2023   จ้าง เหมาจัดทำถ้วยรางวัล โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและเด็กก้าวไปข้างหน้านำพาสู่สุขภาพดี ประจำปีงบระมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2023   จ้างจ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง เพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2023   จ้างเหมาระบบเสียง จอ LED และเวทีพร้อมรื้อถอน ตามโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและเด็กฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/11/2023   จ้างมหรสพสมโภชน์งาน ตามโครงการประเพณีสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง (วงดนตรีลำไย ไหทองคำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/11/2023   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (งานทะเบียนและบัตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/11/2023   ซื้อวัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2023   จ้างทำฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๘๐๐ ฝา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2023   จ้างปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2023   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/11/2023   จ้างซ่อมแซมถนน จำนวน 6 จุด ภายในเขต ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/11/2023   จ้างซ่อมแซมถนน จำนวน 6 จุด ภายในเขต ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/11/2023   จ้างซ่อมแซมถนน จำนวน 6 จุด ภายในเขต ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/11/2023   จ้างซ่อมแซมถนน จำนวน 6 จุด ภายในเขต ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/11/2023   จ้างซ่อมแซมถนน จำนวน 6 จุด ภายในเขต ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/11/2023   จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๙๙๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/11/2023   ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้รับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/11/2023   ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้รับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/11/2023   จ้างดำเนินงานการจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/11/2023   ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำมาซ่อมแซมถนนสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/11/2023   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภท แบตเตอรี่ 3K รุ่น HYBRID 180 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/11/2023   ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้รับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง