เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
https://www.banthum.go.th
นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์
นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม
043-255197
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
127   คน
สถิติทั้งหมด
90660   คน
เริ่มนับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
ภาพกิจกรรม ทม.บ้านทุ่ม
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • โครงการให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวานและควา...
  โครงการให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวานและควา...
 • โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ \\\\
  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ \\\\
 • วันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน
  วันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน
 • การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านนันทนาการ การ...
  การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านนันทนาการ การ...
 • งานต้อนรับพณฯท่านสุริยะ จึงรุ่งเรืองก...
  งานต้อนรับพณฯท่านสุริยะ จึงรุ่งเรืองก...
 • โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรีย...
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรีย...
 • โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน...
  โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน...
 • โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรค\\
  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรค\\
 • สวนสมุนไพร เฉลิมพะรเกียรติพระบาทสมเด็...
  สวนสมุนไพร เฉลิมพะรเกียรติพระบาทสมเด็...
 • การมอบสิ่งของและให้ความช่วยเหลือผู้ปร...
  การมอบสิ่งของและให้ความช่วยเหลือผู้ปร...
 • โครงการส่งเสริมและดูแลผู้สูงอายุ
  โครงการส่งเสริมและดูแลผู้สูงอายุ
 • การลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนโดยมอบวัส...
  การลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนโดยมอบวัส...
 • โครงการให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวานและควา...
  โครงการให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวานและควา...
 • โครงการให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวานและควา...
  โครงการให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวานและควา...
 • โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษสำหร...
  โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษสำหร...
 • โครงการให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวานและควา...
  โครงการให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวานและควา...
 • โครงการให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวานและควา...
  โครงการให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวานและควา...
 • การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินแล...
  การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินแล...
นางพิลาศลักษณ์ พรกุณา
นางพิลาศลักษณ์ พรกุณา
ปลัดเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
043-255197
นายประสาท หนองแก
นายประสาท หนองแก
ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
088-7475338
เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม

44 หมู่ 12 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
043-255197 043-255500 saraban_04400108@dla.go.th
043-255197
043-255197
043-255197
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
โทร.043-255197

ITA 23/04/2567     37
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/06/2024
จ้างเหมาบริการทำเบาะที่นั่งเสริมข้างในรถรับ-ส่งเด็กนักเรียน หมายเลขทะเบียน 40-0620 ขก. และ 40-0621 ขก. จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/06/2024
ซื้อจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/06/2024
โครงการออกแบบปรับปรุงห้องน้ำเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม บ้านทุ่ม หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
12/06/2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/06/2024
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในกิจการงานเก็บขนขยะมูลฝอยของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/06/2024
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
การอบรม ด่วนที่สุด ( 21 มิ.ย. 67 ) ขก 0023.3/ว 16909
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS
การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
TEST VIDEO


Facebook เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สำนักงบประมาณ
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ธ.ออมสิน
 • ศาลปกครอง
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ธ.ธกส
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กรมบัญชีกลาง
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สำนักงบประมาณ
 • กระทรวงการคลัง
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • กรมจัดหางาน
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • โยธาไทย
 • กรมทางหลวง
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู