เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
https://www.banthum.go.th
นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์
นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม
043-255197
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
277   คน
สถิติทั้งหมด
108594   คน
เริ่มนับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
ภาพกิจกรรม ทม.บ้านทุ่ม
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • โครงการจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันง...
  โครงการจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันง...
 • โครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจากฝุ่นละอ...
  โครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจากฝุ่นละอ...
 • การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประ...
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประ...
 • \
  \"กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ (บ้านทุ่ม.....
 • การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สนับสนุนก...
  การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สนับสนุนก...
 • งาน “กิจกรรมสาธิตน้ำหมักจุลินทรีย์จาก...
  งาน “กิจกรรมสาธิตน้ำหมักจุลินทรีย์จาก...
 • โครงการส่งเสริมออกกำลักายในชุมชนโดยวิ...
  โครงการส่งเสริมออกกำลักายในชุมชนโดยวิ...
 • โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ...
  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ...
 • ลงพื้นที่ตรวจสอบคลองระบายน้ำถนนมะลิวั...
  ลงพื้นที่ตรวจสอบคลองระบายน้ำถนนมะลิวั...
 • โครงการส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ...
  โครงการส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ...
 • โครงการส่งเสริมออกกำลักายในชุมชนโดยวิ...
  โครงการส่งเสริมออกกำลักายในชุมชนโดยวิ...
 • โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ภูมิปัญญา...
  โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ภูมิปัญญา...
 • การออกหน่วยรับบริจาคขยะรีไซเคิลเพื่อด...
  การออกหน่วยรับบริจาคขยะรีไซเคิลเพื่อด...
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ออ...
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ออ...
 • โรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่ม จัดกิจกรรมรณรง...
  โรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่ม จัดกิจกรรมรณรง...
 • โครงการอบรม\
  โครงการอบรม\"พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการท...
 • การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที...
  การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที...
 • โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น \
  โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น \"การฝ...
นางพิลาศลักษณ์ พรกุณา
นางพิลาศลักษณ์ พรกุณา
ปลัดเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
043-255197
นายประสาท หนองแก
นายประสาท หนองแก
ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
088-7475338
เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม

44 หมู่ 12 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
043-255197 043-255500 saraban_04400108@dla.go.th
043-255197
043-255197
043-255197
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
โทร.043-255197

ITA 23/04/2567     57
จ้างก่อสร้างถนนคสล.จากถนนลาดยาง อบจ.ไปทางวัดหนองแวงโพนทอง บ้านทุ่ม หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๕๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๖๕ ตร.ม. ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/07/2024
จ้างก่อสร้างถนนคสล.หน้าศูนย์หม่อนไหมต่อจากถนนคสล.เดิมไปทางบ้านม่วง หมู่ที่ ๑๔ ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/07/2024
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำรางวีจากสามแยกบ้านทำกิจการปลาทูนึ่ง ไปเชื่อมบ่อพักหน้าบ้านแม่ศรีไพร ศรีทะโคตร บ้านม่วง ม.๑๔ ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำคสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๒๐๕ ท่อน บ่อพักคสล.สำหรับท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๒๓ บ่อ ราง
15/07/2024
จ้างปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/07/2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/07/2024
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๕ ฟุต และ เก้าอี้สำนักงานผุู้บริหารขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/07/2024
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS
การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
TEST VIDEO


Facebook เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ธ.ออมสิน
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • โยธาไทย
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • กรมสรรพากร
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ศาลปกครอง
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กรมบัญชีกลาง
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • กรมทางหลวง
 • ธ.ธกส
 • สำนักงบประมาณ
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กระทรวงการคลัง
 • กรมจัดหางาน