เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
https://www.banthum.go.th
นางฐิติรัตน์  อุดมวรรธน์
นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม
043-255197
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
6   คน
สถิติวันนี้
147   คน
สถิติทั้งหมด
39165   คน
เริ่มนับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

สำนักปลัดเทศบาล

จ.อ.ปรชาติ แสนบน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
0857389655
นางกฤษณา เบี้ยวโกฏ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางโสภิตา คะมา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ว่าง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางธนาภา แก้วไกรสร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางอินทิรา หาดแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
จ่าเอก สมคิด แสงนิล
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
นางสาวฉวีวรรณ วงศ์วีระขันธ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายมงคล ศรีบูโฮม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายอนุกูล มหานาม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
ส.อ.รณชิต ชาญเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ