เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
https://www.banthum.go.th
นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์
นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม
043-255197
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
36   คน
สถิติทั้งหมด
105962   คน
เริ่มนับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
ภาพกิจกรรม ทม.บ้านทุ่ม
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • วันลอยกระทง 2566
  วันลอยกระทง 2566
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
 • วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี2566
  วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี2566
 • ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • เทศบาลเมืองบ้านทุ่มร่วมกับคนรักสุขภา...
  เทศบาลเมืองบ้านทุ่มร่วมกับคนรักสุขภา...
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดทำโครงกา...
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดทำโครงกา...
 • ขอเชิญชำระภาษีป้าย และ ภาษีที่ดินและส...
  ขอเชิญชำระภาษีป้าย และ ภาษีที่ดินและส...
 • 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด
  26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด
 • วันป่าชุมชนแห่งชาติ
  วันป่าชุมชนแห่งชาติ
 • รับใบประกาศจบอนุบาล 3
  รับใบประกาศจบอนุบาล 3
 • มอบเงินช่วยเหลือเด็กปฐมวัยขาดแคลนทุนท...
  มอบเงินช่วยเหลือเด็กปฐมวัยขาดแคลนทุนท...
 • โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา...
  โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา...
 • โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประ...
  โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประ...
 • ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในเขตเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในเขตเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
นางพิลาศลักษณ์ พรกุณา
นางพิลาศลักษณ์ พรกุณา
ปลัดเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
043-255197
นายประสาท หนองแก
นายประสาท หนองแก
ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
088-7475338
เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม

44 หมู่ 12 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
043-255197 043-255500 saraban_04400108@dla.go.th
043-255197
043-255197
043-255197
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
โทร.043-255197

จ้างจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/04/2024
ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 30 รายการ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2024
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2024
จ้างทำป้ายไวนิลรับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2024
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อทำเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์บ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/04/2024
ซื้อวัสดุประกอบโครงการส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอลสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/04/2024
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS
การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
TEST VIDEO


Facebook เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงบประมาณ
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • โยธาไทย
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • กรมทางหลวง
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • กรมจัดหางาน
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ศาลปกครอง
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สำนักงบประมาณ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กระทรวงการคลัง
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ธ.ธกส
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล